Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Het Educatiehuis Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 De inschrijving voor een cursus of opleiding geschiedt door het inzenden per post, fax of e-mail van een door opdrachtnemer verstrekt inschrijfformulier.

2.2 Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen; zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

2.4 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Annulering van een opdracht dient schriftelijk en aangetekend per post te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.

3.2 In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen.

3.3 Annulering of het verschuiven naar een andere cursusdatum is tot 1 maand (30 dagen) vòòr aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen, tot 14 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

3.4 Tussentijds annuleren is niet mogelijk. Opdrachtgever is alsdan volledige betaling verschuldigd.

3.5 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

3.6 Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 

Artikel 4: Betaling

4.1 In beginsel dient de opdrachtgever de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

4.2 In overleg is betaling van de gehele vordering in termijnen mogelijk. Per deeltermijn zal opdrachtnemer aan opdrachtgever een deelfactuur sturen. Opdrachtgever dient iedere deelfactuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

4.3 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan opdrachtgever er geen aanspraak meer op maken. Alsdan is de gehele vordering opeisbaar.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4.5 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

4.6 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

4.7 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door opdrachtnemer verstrekte leermiddelen. De deelnemer of opdrachtgever is niet gerechtigd cursus- of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan opdrachtnemer toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

5.2 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren, bij overtreding als bedoeld in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden op straffe van een boete van € 450,– per dag.

 

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1 Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

6.3 Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is opdrachtnemer hiervoor jegens opdrachtgever niet aansprakelijk en heeft opdrachtgever geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. Opdrachtnemer zal indien mogelijk zorgdragen voor een vervangende les.

6.4 De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

6.6 Voorzover opdrachtnemer voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk de deelnemer, is opdrachtnemer uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

6.7 Inzake de door opdrachtnemer aangeboden Mystudy en online opleidingen, wordt de opdrachtgever toegang verstrekt tot de leeromgeving, alsmede studiebegeleiding, voor een periode van maximaal 20 weken.

Artikel 7: Klachten – geschillen

7.1 Eventuele klachten over de door opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

 

Artikel 8: aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen de opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 Aan de inhoud van de brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

Korte overzicht Algemene Voorwaarden

 • Wanneer de afspraak door ziekte of verhindering niet door kan gaan, dienen de ouders/verzorgers dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven. Afspraken die niet op tijd zijn afgemeld worden in rekening gebracht.
 • In geval van ziekte of verhindering van Het Educatiehuis, vervalt de begeleiding en wordt deze niet in rekening gebracht.
 • Tijdens de reguliere schoolvakantie is Het Educatiehuis gesloten, tenzij anders is afgesproken.
 • Het Educatiehuis handelt conform de gedragscode zoals beschreven bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).
 • Het Educatiehuis gaat in haar overeenkomst een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatverplichting. Het Educatiehuiskan niet aansprakelijk gesteld worden voor tegenvallende/achterblijvende resultaten, prestaties of vorderingen van de leerling.
 • Facturen worden maandelijks opgemaakt en verstuurd per email. Deze dient u binnen 14 dagen na ontvangst te voldoen.
 • Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Bij een tweede herinnering wordt er € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht, bij alle volgende herinneringen wordt dit bedrag met € 10,00 verhoogd.
 • Wijzigingen in persoonlijke gegevens (adres, emailadres, telefoonnummer) dienen tijdig doorgegeven te worden.
 • Het Educatiehuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens de reistijd van en naar de praktijk.
 • Tijdens het intakegesprek wordt de begeleidingsduur besproken. De begeleidingstijd wordt voor een afgesproken periode voor de leerling gereserveerd. De begeleidingstijd kan in overleg gewijzigd worden. Het Educatiehuis stelt het op prijs wanneer dit tijdig wordt doorgegeven.
 • Overleg met derden gebeurt alleen met goedkeuring van de ouders.
 • De begeleiding kan door beide partijen ten allen tijde beëindigd worden met een opzegtermijn van 2 weken.