Er kunnen verschillende redenen zijn voor het aanvragen van een intelligentieonderzoek:

 • vragen omtrent de schoolkeuze
 • vaststellen hoogbegaafdheid
 • toelating hoogbegaafdenonderwijs
 • twijfels over de intellectuele capaciteiten
 • (her)indicatie Leerling Gebonden Financiering (LGF)
 • overige valide redenen

Het Educatie neemt de onderstaande testen af, wel is het zo dat het Educatiehuis samenwerkt met een GZ-psycholoog en/of (orth)opedagoog.

WISC III

Met de Wechsler IQ test  (WISC III) kan de algemene intelligentie worden bepaald. WISC III is geschikt voor kinderen van 6-16 jaar. De test geeft aanwijzingen over de leermogelijkheden van het kind en geeft daarnaast een goede indruk van de werkhouding.

De WISC-III meet de volgende aspecten:

 • verbale intelligentie: vaardigheden die met spreken, luisteren en taal te maken hebben;
 • performale intelligentie: praktische vaardigheden, waarbij visuele informatie en ruimtelijk inzicht wordt getest;
 • totale intelligentie.

De verbale onderdelen worden mondeling afgenomen. Bij deze onderdelen worden onder andere de woordenschat en het begrip getest. De performale onderdelen zijn doe-dingen, zoals puzzels, blokpatronen namaken en verhaaltjes op volgorde leggen. De verbale en performale onderdelen wisselen elkaar af. De test bestaat in totaal uit dertien onderdelen

Het WISC-III intelligentieonderzoek bestaat uit:

 • een (telefonisch) intakegesprek
 • testafname van ongeveer 3-4 uur
 • rapportage van het onderzoek met het intelligentieprofiel
 • telefonische of online terugkoppeling van de onderzoeker

Locatie

De begeleiding kan  aan huis of op school in een rustige en opgeruimde ruimte gegeven worden.


NIO-toets

Het komt voor dat u als ouder en/of verzorger het niet eens bent met het schooladvies. De NIO-toets kan dan uitkomst bieden. U kunt het gebruiken als second-opinion voor het inschatten op welk schoolniveau uw kind presteert. Het Educatiehuis neemt de NIO-toets individueel of in groepsverband af. De locatie kan bij u thuis of in overleg op een andere locatie.

De NIO is een intelligentietest en geeft een indicatie voor het onderwijsniveau. Dat wil zeggen dat de NIO op basis van de geteste intelligentie en potentie van de leerling een advies geeft over het juiste niveau van voortgezet onderwijs.

De NIO-toets kan worden afgenomen bij leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs en de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs.  Daarmee is de NIO-toets ook een waardevol meetinstrument als uw zoon of dochter van type voortgezet onderwijs wil veranderen.

De NIO – intelligentietest bestaat uit:

 • een (telefonisch) intakegesprek
 • testafname van ongeveer 2 uur
 • rapportage met toelichting en overzichtelijk scoreblad
 • telefonische terugkoppeling van de onderzoeker
 • (Voor dyslectische kinderen hebben we vergrotingen van het testmateriaal)

Tarieven

WISC III600 euro per kind
NIO250 euro per kind

 

Locatie

De begeleiding kan  aan huis of op school in een rustige en opgeruimde ruimte gegeven worden.

 • Wanneer de afspraak door ziekte of verhindering niet door kan gaan, dienen de ouders/verzorgers dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven. Afspraken die niet op tijd zijn afgemeld worden in rekening gebracht.
 • In geval van ziekte of verhindering van Het Educatiehuis, vervalt de begeleiding en wordt deze niet in rekening gebracht.
 • Tijdens de reguliere schoolvakantie is Het Educatiehuis gesloten, tenzij anders is afgesproken.
 • Het Educatiehuis handelt conform de gedragscode zoals beschreven bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).
 • Het Educatiehuis gaat in haar overeenkomst een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatverplichting. Het Educatiehuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tegenvallende/achterblijvende resultaten, prestaties ,vorderingen of anderszinds van de leerling.
 • Facturen worden maandelijks opgemaakt en verstuurd per email. Deze dient u binnen 14 dagen na ontvangst te voldoen.
 • Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Bij een tweede herinnering wordt er € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht, bij alle volgende herinneringen wordt dit bedrag met € 10,00 verhoogd.
 • Wijzigingen in persoonlijke gegevens (adres, emailadres, telefoonnummer) dienen tijdig doorgegeven te worden.
 • Het Educatiehuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens de reistijd van en naar de praktijk.
 • Tijdens het intakegesprek wordt de begeleidingsduur besproken. De begeleidingstijd wordt voor een afgesproken periode voor de leerling gereserveerd. De begeleidingstijd kan in overleg gewijzigd worden. Het Educatiehuis stelt het op prijs wanneer dit tijdig wordt doorgegeven.
 • Overleg met derden gebeurt alleen met goedkeuring van de ouders.
 • De begeleiding kan door beide partijen ten allen tijde beëindigd worden met een opzegtermijn van 2 weken.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail te worden geannuleerd
 • Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht
 • Als uw kind ten gevolge van schoolactiviteiten niet in de gelegenheid is om naar Remedial Teaching te komen bent u er als ouder/verzorger verantwoordelijk voor om uw kind tijdig af te melden
 • Betaling voor de diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt er een herinnering gestuurd waaraan kosten verbonden kunnen zijn
 • Bij het uitblijven van de betaling worden er incassomaatregelen genomen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen ten laste van de opdrachtgever

 

Tarieven Remedial teaching
Kennismakingsgesprek 45 minuten (telefonisch of skype)kosteloos
Handelingsplan (opstellen/uitwerken)50 euro per uur
Remedial Teaching 60 minuten
45 minuten begeleiding
15 minuten voorbereiding
en bijwerken logboek
50 euro per uur
Uitwerken gegevens/
opstellen handelingsplan/
contacten met school/
observatie in de klas/
opstellen eindverslag
50 euro per uur
Gesprek met ouder/school/leerkracht 45 minuten50 euro per uur
Pedagogisch Didactisch Onderzoek 60 minuten50 euro per uur
Evaluatiegesprek50 euro per uur

De tarieven zijn gebaseerd op het advies van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. Tevens zijn de tarieven BTW vrij.