Communiceren met ouders

Inhoud:

Minimaal twee keer per schooljaar vindt er een oudergesprek/tafeltjesavond plaats. Hierin worden de sociaal emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling en anderen relevante onderwerpen van een leerling besproken.

Centraal in communiceren met ouders staan:

 • het voorbereiden van een oudergesprek
 • het omgaan met “moeilijke” onderwerpen
 • transculturele aspecten overbrengen

Doelgroep:

Mentoren, docenten, schoolmanagers,, coaches, interne begeleider, remedial teachers en belangstellenden.
Overige zaken:
Voor start, omvang, plaats, kosten en bijzonderheden kunt u contact opnemen met het Educatiehuis.


Training Transculturele diversiteit

Door de transculturele samenleving die het Koninkrijk rijk is, waarin wij leven wordt het (opvoedkundig) denken, doen en handelen beïnvloed. Deze beïnvloeding heeft te maken met de verschillen in waarden, normen, moraliteit, zeden en gewoontes die de verschillende groepen inbrengen.

Centraal in transculturele diversiteit staan:

 • Het inzicht geven in aard van de problemen, waarmee de werknemer of werkgever geconfronteerd wordt in een transculturele samenleving.
 • Het ontwikkelen van een kritisch attitude ten opzichte van de taak die transculturele samenleving zich stelt/zou moeten stellen.
 • Het leren onderkennen dat niet alleen kinderen, allochtonen, autochtonen of anderculterelen,
  maar iedereen bij transculturele samenleving betrokken is.

Verder dat aan bod komt:

 • Wat houdt diversiteitbeleid in en welke consequenties heeft dat voor u als werknemer?
 • Verschillende manieren van socialisatie met betrekking tot de opvoeding
 • Verschillen tussen culturen-De gevolgen van de aspecten schuld en schaamte binnen de verschillende culturen
 • De (mondiale) gevolgen van migratie
 • De gevolgen van een cultuurschok voor het onderwijs
 • Het herkennen en erkennen van uw persoonlijke kwaliteiten als medewerker
 • Mogelijke valkuilen bij interculturele communicatie
 • Hoe gaat u om met uw eigen angsten, onzekerheden en met de dilemma’s waar u tegenaan loopt?

Doelgroep:

leidinggevenden, docenten, staffunctionarissen,managers,consultants, coaches, psychologen, personeelszaken, pedagogen en belangstellenden.

Overige zaken:

Voor start, omvang, plaats, kosten en bijzonderheden kunt u contact opnemen met Het educatiehuis.


Training Effectief Leiderschap van Stephen Covey

Inhoud:

Communicatie is een proces waarbij men tracht een bepaald begrip over te dragen uit het ene voorstellingskader (de zender of de bron waarin zij wordt vervaardigd) naar een ander (de ontvanger) door middel van informatie die, volgens afspraak, naar dat begrip verwijst. Communicatie vindt plaats met behulp van tekensystemen en andere uitdrukkingsvormen. Vindt de communicatie plaats via beelden, dan heet deze vorm visualisatie; denk aan diagrammen, pictogrammen en kaarten.

Centraal bij effectief leiderschap staan:

 • wees proactief
 • begin met het einde voor ogen
 • stel prioriteiten
 • denk in termen van winnen/winnen
 • probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden
 • werk synergistisch
 • Hou de zaag scherp

Doelgroep:

leidinggevenden, docenten, staffunctionarissen,managers,consultants, coaches, psychologen, personeelszaken, pedagogen en belangstellenden.

Overige zaken:

Voor start, omvang, plaats, kosten en bijzonderheden kunt u contact opnemen met het Educatiehuis.


Training Agressie reguleren in het onderwijs

Inhoud:

Elk kind heeft een gezonde vorm van agressie en opstandigheid nodig om zijn leefwereld te ontdekken. Hij leert zijn grenzen kennen en zijn territorium af te bakenen. De begrippen agressie, agressief gedrag en geweld worden vaak door elkaar gebruikt. Het begrip “agressie” is een instinct dat (bij iedereen) in potentie aanwezig is (zie eerste zin). Het begrip “agressief gedrag” is instinctief gedrag dat wordt omgezet in aanvallend gedrag dat schade tot gevolg heeft. Het begrip “geweld” is een uiting van agressief gedrag en leidt tot fysiek en/of mentale beschadiging. Agressief gedrag wordt bepaald door aanleg en omgeving en vaak gemodelleerd door voorbeelden van thuis, straat, tv en school. Als het kind agressie en geweld gebruikt om iets gedaan te krijgen en of met de intentie om schade toe te brengen aan mensen, dieren of dingen spreken we van probleemgedrag.
Agressie kan ook voorkomen als gevolg van gevoelens van onzekerheid of onveiligheid vanwege een nieuwe situatie. Dit agressieve gedrag heeft echter meestal een tijdelijk karakter.
Agressief gedrag is een van de lastigste problemen die je als leerkracht kunt tegenkomen. Kinderen lijden eronder en leerkrachten moeten vaak vervelende maatregelen nemen. De sfeer in de klas en op school kan erdoor verziekt worden.

Centraal in agressie reguleren in het onderwijs staan:

 • Hoe kom ik achter de oorzaak van agressief en gewelddadig gedrag?
 • Hoe ga ik in de klas met agressieve en gewelddadige kinderen om?
 • Wie betrek ik erbij?
 • Hoe verantwoord ik mijn aanpak?
 • Hoe ga ik om fysiek geweld?
 • Welke maatregelen dient de organisatie te nemen?

Doelgroep:

schoolmanagers, docenten, staffunctionarissen, interne begeleiders,consultants, coaches, remedial teachers,pedagogen en belangstellenden.

Overige zaken:

Voor start, omvang, plaats, kosten en bijzonderheden kunt u contact opnemen met het Educatiehuis.


Training Kindermishandeling

Inhoud:

Volgens de Wet op de jeugdzorg is kindermishandeling ‘elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel’.

Centraal bij kindermishandeling staan:

 • emotionele verwaarlozing
 • mogelijke vormen
 • lichamelijke mishandeling
 • Wat te doen?
 • Hoe pak ik het als organisatie aan?
 • Wanneer dien ik het aan te melden bij AMK?

Doelgroep:

leidinggevenden, docenten, staffunctionarissen,managers,consultants, coaches, psychologen, personeelszaken, pedagogen, jeugdzorg, kinderdagverblijven, hulpverleners en belangstellenden.

Overige zaken:

Voor start, omvang, plaats, kosten en bijzonderheden kunt u contact opnemen met het Educatiehuis.


Trainingen op maat (in company)

Voor de inhoud van de hieronder genoemde trainingen wordt er rekening gehouden met de specifieke wensen en de persoonlijke stijl van de school of welzijnsorganisatie. Waardoor er een training op maat ontstaat.

 1. Observatiemethode o.a. “Focus op Kinderen”
 2. Voor- en vroegschoolse educatie o.a. Puk en Co
 3. Faalangst
 4. Reintegratietrainingen
 5. Verdieping voor Sociale Vaardigheidtrainers
 6. Verdieping voor faalangst- en examenvreestrainers
 7. Begeleiding bij overlijden en echtscheiding
 8. Verdieping voor rouw- en echtscheidingbegeleiders
 9. Studieloopbaanbegeleider (mentor) van nu
 10. Leiderschapsvaardigheden
 11. Diversiteit en interculturele communicatie
 12. Coach van nu
 13. Pesten en gepest worden
 14. Hoe kan ik (ongemotiveerde) mensen inspireren?
 15. Timemanagement
 16. Peermediation
 17. Sociale Emotionele training
 18. Overige trainingen zijn in overleg bespreekbaar

Locatie

De trainingen kunnen plaatsen vinden op uw werkvloer, thuis (individueel of kleine groep, zaal etc.)

Werkwijze

Samen met u zullen wij in een persoonlijk gesprek uw doelstellingen van een training in kaart brengen. Waarna het Educatiehuis het gaat uitwerken en met u vervolgens bespreken.

Tarieven bij trainingen

Afhankelijk van de training en de duur kunt u vrijblijvend met ons contact opnemen.


Opleidingen Neuro-Linguistisch Progrmmeren (NLP)

NLP is zo populair geworden omdat het “aha”-momenten oplevert. Je ziet en merkt dat het zinvol is. NLP stelt je in staat om te begrijpen wat je bezielt, hoe je voelt, hoe je denkt en hoe je vat krijgt op het dagelijks leven in de wereld om je heen. Met dit inzicht kan jouw hele leven,zowel werk als je vrije tijd, magisch worden.

Je krijgt antwoorden op:

 • Wat is precies neuro-linguistisch programmeren?
 • Hoe mooi zou het zijn om minder plezierige gebeurtenissen vanuit een nieuw gezichtspunt te kunnen bekijken, zodat je ze kunt beschouwen als waardevolle leerervaringen?
 • Hoe verwerk ik informatie en hoe communiceer ik eigenlijk met mezelf?
 • Hoe sluit ik aan bij mijn gesprekspartner, bijv. in een (sollicitatie)gesprek?

Inhoud:

Neuro Linguistische Programmeren is een veranderingsmodel dat ieders individualilteit respecteert en dat effectieve, overdraagbare technieken biedt.

Centraal in NLP staan:

 • doelgerichte communicatie
 • uitzonderlijke menselijke vermogens
 • verandering van gedrag, emotie en overtuigingen
 • optimaal leren gebruiken van aanwezige capaciteiten
 • NLP is de studie van de structuur van de subjectieve ervaring
 • NLP is het bewust maken van onbewuste processen
 • NLP is modelleren van effectief gedrag
 • NLP is een doelgestuurde communicatiemethodiek

Doelgroep:

leidinggevenden, docenten, staffunctionarissen,managers,consultants, coaches, personeelszaken,psychologen, pedagogen en belangstellenden.

Tarieven

De kosten van de NLP Practitioner-opleiding (16 dagen) bedragen € 2.550,- Dit is inclusief koffie, thee, lunch en werkmap. Betaling in termijnen is mogelijk.

Locatie

De trainingen kunnen plaatsen vinden op uw werkvloer, thuis (individueel of kleine groep, zaal etc.)

Overige zaken:

Voor start, omvang, plaats en bijzonderheden kunt u contact opnemen met Het Educatiehuis.